ОТЗИВИ, ВЕСТИ И КНИГОПИС

Неовитализмът става ръководно учение в съвременната биология

Ханс Шпеман - лауреат на Нобеловата премия по физиология и медицина. От повече от 40 години работят една плеяда труженици в областта на биологията и със своите опити установяват по един безсъмнен начин, че в жизнените отправления на организмите и главно в тяхното индивидуално - онтогенетично и общо - филогенетично развитие се намесва винаги една особена същност, която дава насока на развитието. Тази особена същност, която се явява като разум, душа в живите организми, някои виталисти я наричат жизнена сила, Дриш я нарече ентелехия, а Шпеман - организатор. Интересни са рода на опитите, правени от разни учени - неовиталисти в областта на зародишната биология - ембриологията. Според своята постановка можем да ги наречем гениални. Вайсман, който все още се приема за меродавен в биологията, беше изказал мнението, че всяка оплодена яйцеклетка може да развие само един организъм. Дриш, после Шпеман, Манголд и мн. др. предприеха редица опити, които са дали много интересни резултати. Те взеха една оплодена яйцеклетка след като се е разделила вече на две дъщерни клетки. Култивират всяка една поотделно и получават два напълно нормални организма. Продължават опитите и от всяка - да речем, четвърта или осма или n-та дъщерна клетка се получава все нормално развит цял организъм. Нови опити от зародишната тъкан преди да се е диференцирала в трите зародишни листа, взимат коя и да е част - напълно безразлично (може би част от която би се развил мозъка или пък костната система или крайниците) и от нея при по-нататъшното развитие се получава целия организъм на животното. Явно е, че Вайсмановата теория е напълно невярна. Ако всичките тези явления са резултат на една ръководна същност в развитието и жизнените отправления на организма, то при опитите трябва да се получат и други резултати. Споменатите неовиталисти, особено Манголд в последното десетилетие, предприеха нов род опити. Съединяват се две оплодени яйцеклетки, от които според Вайсман би трябвало да се получат два съвсем отделни и различни организми; получава се един цял организъм. Прекръстосани яйцеклетки в стадий на деление четири, получават се зародиши с две предни части - с две глави и пр. Шпеман отива още по-нататък, взима части от тъй наречената медуларна плоча - предната част от зародиша вече диференциран на своите три зародишни листа (от всеки зародишен лист се развива една определена част от организма - от външния пласт - ектодермален - се образува нервната система, която се диференцира на централна и гръбначна; от средния - мезодермален пласт - се развива скелетът и мускулите, а от вътрешния - ектодермален - се развива храносмилателната система) и ги заменя с други части, от които би се получило не мозък, а друга част от организма; в резултат получава цялостно и нормално развит индивид. Maнголд - съпрузи, продължават опитите от този род и получават в резултат, заменяйки средния зародишен пласт с външен или външния със среден или вътрешен, нормалния зародиш, от който ще се развие цялостния организъм. В тези опити се установи, между другото, че „първичната уста" - онази част в медуларната плоча, от която се развива мозъкът, доминира във въздействието си в останалите части, на които е присадена (инплантирана). От това се вади заключение, че седалището на този ,,организатор" в живите организми е в предната част на медуларната плоча - в мозъка.

Шпеман прави още и други много интересни опити. Заменя къс от медуларната плоча на естествено обагрен тритон с парче от кожа на еднакво възрастен светъл тритон. Полученият жив зародиш има една част от окото и от мозъка на лявата половина светли, сир. в мозъка на набраздения тритон има една част от светлия тритон. А това парче инак щеше да стане кожа, а не мозък.

Изнесеното и много други опити, на много, безброй много изследователи-неовиталисти, връща в науката идеята за душата, която оживява, организира и тика всичко напред към точно определена цел на развитието.

Харолд Дардин и безсъницата.
Потвърждение на окултните твърдения.

В Лондонските вестници се писа неотдавна, че едно лице отпуща 2000 лири стерлинги на онзи, който посочи най-сигурно средство против безсъницата. По този повод знаменитият английски психиатър е напечатал във в. „Дейли Мейл" статия върху безсъницата и средството за борба с нея.

Дардин твърди, че повечето съществуващи мнения за безсъницата са неверни. Какво е в същност най-ефикасното средство против безсъницата? Според него в това отношение най-голяма роля играе посоката на кревата. Най-добре спи човек, когато главата му е на север. Това е първата заповед на тоя английски лекар.

Окултизмът отдавна твърди, че за да може да спи човек спокойно и за да бъде сънят благотворен, главата трябва да бъде обърната към север, а когато това бъде невъзможно, то поне главата да бъде към изток. Окултизмът дава следните обяснения по това: когато главата на спящия е на север, то има хармония между електромагнитните течения на човешкото тяло и същите течения на земята. Тук пак виждаме, както в много други случаи, как новите изследвания все повече потвърждават отдавна известните окултни твърдения. Тая статия на Дардин е от тая есен, а Учителят отдавна е посочил това и причините в книгата „В царството на живата природа."

Богомилството и Стилиян Чилингиров.

Източници за богомилството бяха главно трудовете на противници на богомилството и затова дълго време царуваше едно криво схващане на това движение. Но все повече учените със своите изследвания добиват правилно схващане по въпроса. Напоследък на български и в чужбина излязоха доста трудове, които изтъкват богомилството като най-велика проява на българския дух и най-светлата точка в българската история. И наистина, в една епоха, когато голяма тъмнина царуваше в цяла Европа, в България пламна една светлина, която после заля с лъчите си западна Европа и занесе там нови идеи, които породиха всички напредничави движения там и много от които още не са реализирани и тепърва в бъдеще чакат своето реализиране.

И Стилиян Чилингиров по покана на Софийския областен читалищен съюз държа в София сказка, на тема: „Какво е дал българинът на другите народи", и в тая си сказка той изтъква, че богомилството е имало грамадно влияние за събуждането на Западна Европа и за реформацията.

Богомилството и Хусиството

Българските вестници бяха писали тая есен, че се е образувал особен комитет от специалисти и писатели, които да изработят програмата за достойното отпразнуване хилядогодишнината на богомилството. Но по неизвестни причини това отпразнуване се отложи. По повод на това съобщение на българските вестници, чешкият вестник „Народна политика" подчертава, че тая хилядогодишнина представлява особен интерес за Чехословашко. Вестникът изтъква, че богомилството било разпространено в цяла Европа и загатва за близките връзки между първото духовно славянско движение - богомилството и чешките духовни движения - на хусистите и на чешките братя, които движения се появиха няколко века след богомилството.

Вестник „Всемирна федерация"

Получи се в редакцията вестник „World Federation", който излиза в Токио, Япония. Редакторът му е Махендра Пратап. Вестникът се списва на английски и работи за популяризиране на идеята на Всемирната федерация.

Общество, което работи за тая идея, има и в Чехия. Самото появяване на тия движения е един важен симптом, който показва постепенното пробуждане на космическото съзнание у съвременния човек. Такива и тям подобни факти говорят за посоката на развитието. Те говорят, че новото, което иде, е: свързване, побратимяване на народите. Разбира се, това не може да дойде по механически начин. За целта е нежно едно съвсем ново разбиране на живота.

Слънчевите петна и епидемиите. Шестото чувство у животните

Още от ред дългогодишни статистики, събрани за Индия в течение на множество десетилетия, се видя, че има връзка между епидемиите и слънчевите петна, именно: при максимум на слънчевите петна имаме максимум на холерна или чумна епидемия в Индия. Но сега това се констатира и за грипа. Прсфесор Делъри, председател на кралското астрономично общество в Канада, твърди, че гриповите епидемии са също така в свръзка с максимума на слънчевите петна. Оказва в случая за грипа влияние и по-голямото приближаване на Юпитер и Сатурн, какъвто е бил случаят с тежката грипова епидемия през зимата 1917—1918 година.

През годината, предшествуваща спомената година, е върлувал лек грип, подобен на тазгодишния. За следната година трябва да очакваме ново, по-силно избухване на грипа, защото Юпитер и Сатурн отново ще се приближат и с това петната по слънцето ще се увеличат. При това съчетание има големи атмосферни смущения, дълги дъждовни периоди, през време на които човек е най-много склонен към простуда. Фактът, че тая болест се нарича още "инфлуенца", което значи влияние, показва, че човек повече или по-малко съзнава тая зависимост, която астрономите приписват на планетите.

В подкрепа на мисълта за зависимостта на епидемиите от неизвестни космически и атмосферни влияния, идват някои интересни наблюдения над животни и птици в периоди, предшествуващи избухването на някоя епидемия всред хората. Например е наблюдавано в Либерия, че когато епидемията заплашва страната, то се забелязва странно държане на животните и това е било вече белег че опасността наближава. Птиците били обхващани от силно безпокойство, те на ята напущали страната, даже и рибите бягали далеч от засегнатите крайбрежия. Американската изследователка Ами Хилеро имала случай да наблюдава това в Либерия.

В последно време са правени подобни наблюдения в области, в които върлува грипа. Според френските орнитолози това явление особено било ясно в ненаселени места, дето птиците са запазили остротата на своите инстинкти. Но даже и в Париж преди избухването на последната грипова епидемия се забелязвало голямо безпокойство всред птичето царство. Гълъбите и врабчетата били много възбудени. Това състояние напомня онова, в което животните изпадат, когато предчувствуват някоя природна катастрофа, напр. земетресения, изригване на вулкани, бури и пр...

Не самата епидемия е причина на тия явления. Възбудата у птиците и рибите показва само, че епидемиите, между които и грипът са в тясна зависимост от космически и атмосферни фактори, които вероятно така действуват на човешкия организъм, че отслабват съпротивителната му сили и по този начин бацилите намират благоприятна почва за разпространение. Тия тайни въздействия не се долавят от човека. Животните, чието шесто чувство в много случаи учудва, изглежда, че са по-чувствителни към тия неизвестни въздействия.

Редакцията доставя книгите:

„ЛИЦА И ДУШИ” (ФИЗИОГНОМИЧНИ ПОРТРЕТИ) от ГЕОРГИ РАДЕВ срещу ЗО лева.

„ЛЪКУВАНЕ ЧРЕЗ ЦВЕТНИТЕ ЛЪЧИ" от А. ОСБОРН ЙИВСТ срещу 20 лева.

Печатница „ЗАДРУГА", ул. Врабча 1 – София

ПР0ДЪЛЖАВА подписката за записване абонати за ЕДИНАДЕСЕТА ГОДИШНИНА на сп. „ЖИТНО ЗЪРНО"

Продължава подписката за записване абонати за ЕДИНАДЕСЕТАТА годишнина на сп. „ЖИТНО ЗЪРНО", която почна през Януари 1937 г.

Абонаментът остава и за XI-та годишнина пак същия - минималния за този род списания - 80 лв.

Редакционният комитет на сп. „Житно Зърно" ще направи всичко възможно и през единадесетата годишнина за още по-голямото подобрение на списанието. Това ще може да се постигне по-добре при навременното и редовно заплащане на абонамента от страна на нашите абонати.

Вярно на своя път, „Житно Зърно" ще работи и занапред за духовното издигане на човека. Само духовната култура е в състояние да донесе истински блага и да издигне всеки народ и всеки човек.

Ние вярваме, че и за напред „Житно Зърно" ще бъде прието така радушно, както до сега. Вярваме, че нашита абонати ще работят много по-усърдно за разпространението му, отколкото досега.

Нека „Житно Зърно" стане насъщна нужда за всеки дом!

 

Всичко се изпраща на адрес: „ЖИТНО ЗЪРНО"

Пощенска кутия № 270 - София

Суми се пращат чрез пощ. чекова сметка № 1S97

Всяка изпратена сума трябва да бъде придружавана с писмо.

Частни лица нямат нищо общо със списанието.

Търсачка

Търсене по текст

Търси в Книжарница

Към страницата на "Завета на Цветените Лъчи на Светлината"

Намерете ни и във Facebook

youtube