ЗАКОН ЗА ПОДМЛАДЯВАНЕ

Мнозина искат да намерят начин да бъдат вечно млади на земята. Те търсят известни методи за подмладяване и елексира на вечната младост. На земята, обаче, не може да се избегне старостта, тъй както не може да се избегне и младостта. Това са две фази от един и същ процес на растене и развитие, който се извършва в природата с неизменно постоянство.

За природата младият е начало на нещата, старият - край. Младият е цвят, старият - плод. Ако един цвят не завърже плод, а окапе, какъв смисъл има дето е цъфнал? И ако плодът. неговата семка, не падне на земята, ако не „умре", защо е узрял? Старият трябва да мине през смъртта, за да се подмлади. Младият трябва да мине през процеса на узряването, за да остарее.

Под стар човек на земята, природата подразбира човек, който живее в областта на самосъзнанието. Той вижда не само своите погрeшки, но и погрeшките на стотици и хиляди поколения преди него. Вижда, обаче и техните добродетели. Той използува и едните, и другите. Грешките изправя, а с добродетелите работи като с ценно наследство. Така че стар, от гледище на природата, е оня човек, който знае да изправя погрeшките на миналите поколения. А да се възмущава човек от своите прадеди, че не са му оставили нищо добро, показва явно неразбиране. Защото закон е: колкото погрeшки са направили миналите поколения, толкова и добродетели са развили. В природата винаги има равновесие.

Когато се говори за подмладяване, обикновено се подразбира да се подмлади човек, без да мине през процеса на смъртта. Нали тъкмо това са искали да постигнат алхимиците, когато са търсили с такова усърдие елексира на живота? По какъвто и път, обаче, да постигне човек подмладяването, то е една неоценима придобивка. Защото ако той успее да се подмлади дори само с един ден, в този ден се крие грамадна енергия.

Ние няма да посочваме някакви изкуствени способи за подмладяване - най-различни в разните окултни школи от всички времена, нито ще споменаваме съвременните научни опити за постигане на тази цел. Ще посочим, обаче, един естествен път за подмладяване, който съществува в природата, а също и закона, на който той почива. Този път, както впрочем всички пътища на природата, има това предимство, че е достъпен за всички.

Закон за подмладяване, това е Доброто. Злото - това е закон за остаряване. Който иска да бъде млад, да прави добро, който иска да бъде стар, да прави зло. Злото, обаче, е за малцина. То прави човека мъдър. Само който е минал през школата на злото е "стар". Преди, обаче, да мине през школата на злото, той е минал през школата на доброто. Така е нормално в природата: първом да се мине през школата на доброто и след това през тая на злото. Започне ли се със злото, целият процес ще вземе обратен ход. Според Апокалипсиса, в света има само двадесет и четири старци. Едно интелигентно същество трябва да живее милиарди години интензивен живот, за да придобие някои черти на старостта, така както я разбира природата.

За човека, който е още дете в космоса, остава широко открит пътят на доброто. Доброто е закон на вечно подмладяване. Който иска да бъде млад, да следва неговия път.

Ще посочим тук някои практични правила, свързани с процеса на подмладяването.

Първото правило: Не дръж в съзнанието си образите на злото! Не мисли, какво е зло. Остави този въпрос за „старите"! Когато попитали един древен египетски мъдрец, що е зло, той само стиснал устни.

Дръж доброто в ума си като една мощна колективна сила в света, която постоянно подмладява мислите, чувствата и волята на човека; която подмладява неговото тяло. Доброто е, което поддържа хармонията и целостта на организъма. То е, което го поддържа в здравословно състояние. Ако не е доброто, човешкият организъм тутакси ще се разпадне на съставните си части. Благодарение на доброто, човек расте под благодатните лъчи на божественото слънце.

От едно само трябва да се пази човек - от недоволството. То е онзи непрозрачен похлупак, който пречи на тези лъчи да проникват в човека. То, следователно, спира растенето.

Когато човек навлезе съзнателно в доброто, ще види, че то е един велик свят, в който живеят и работят много същества. Доброто е една велика лаборатория за оногова, който се учи. Да се научи човек да борави с елементите на доброто, с неговите сили и закони, това е цяла наука. Хората имат обикновени схващания за доброто, те и не подозират дори, че то е цял един свят. Само когато човек влезе в него като в една лаборатория, той ще разбере това. Тогава, именно, той ще встъпи във връзка с ония възвишени същества, които работят в тази лаборатория и ще се учи от тях. Всичко има в доброто!

Друго едно правило в науката за подмладяване:

Радвай се на всичко добро! Когато четеш един поет, радвай се на неговата поезия. Когато чуеш един музикант, радвай се на музиката му. Радвай се на творенията на художника, на трудовете на учения, на философа. Радвай се на инженера-строител, на работника, на земеделеца! Навсякъде, където се проявява живота, оценявай го и му се радвай. Всеки човек съдържа една скрита, разумна енергия, която природата е вложила у него да извърши известна работа. Така е и с всяко живо същество.

Участвувай в делата на природата! Радвай се на онова, което тя твори, и се учи от нея. Няма по-голям учител от нея. Не искай в никой случай да заместиш природата в себе си. Сториш ли това, ти ще остарееш. Всички хора, които са остарели, все са заместили природата в себе си. Остави я тя сама да работи! Тя е живяла, живяла - тя има необозрим живот зад себе си.

Колко е стара природата! И при всичката своя старост, тя е по-млада от нас. За нея с право може да се каже, че е вечно млада в своите прояви.

Винаги се учи от природата и ще почерпиш нещо ценно от нея. Природата никога не остарява, никога не губи своята сила, никога не се обезсърчава, любовта ù никога не се изменя. При всичките си промени, тя остава неизменна.

Като стигнеш известна възраст, ти започваш да мислиш, че си стар. Спомни си за Природата - тя е живяла безчет години и още не е остаряла. Светът е създаден за младите. Всичко в света, което се учи, е младо.

Старият човек, подобно апокалиптичните старци, е божествена съкровищница. Той е съкровищница на божествените придобивки.

Още едно съществено правило: Винаги имай благодарно сърце. Едно от чувствата, които поддържат процеса на подмладяването е благодарността. И като страдаш. да благодариш,. че природата те е удостоила със своето внимание. Страданията са ония майсторски удари, които ваятелският млат на природата нанася с тънко разбиране върху нас. Тя иска да извая нещо съвършено от всеки човек. Ето защо всякога имай пълна вяра в природата. Тя има всичкото добро желание да подпомогне човека в неговото растене. Но тя обича да я слушат. Тя обича прилежните ученици и на тях помага. Ти трябва всеки миг да ù благодариш за онова, което тя ти дава и което никой друг не може да ти даде.

И тъй, за всяка придобивка, колкото и малка да е тя, благодари. Красива черта в човека е да умее да благодари за малкото.

Благодарността ти да минава всеки ден през хиляди форми. Така ти ще поддържаш вечно активен вътрешния процес на подмладяване.

* * *

Търсачка

Търсене по текст

Търси в Книжарница

Към страницата на "Завета на Цветените Лъчи на Светлината"

Намерете ни и във Facebook

youtube